Site Overlay

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Jsme nezisková organizace The MÚZY, z.s., IČ: 07950730 a provozujeme webové stránky www.themuzy.cz.

Jsme správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, jste-li účastníkem našich akcí.

Řídíme se pravidly z čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu info@themuzy.cz.

2. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

  • ÚČAST NA AKCI

K umožnění účasti na akci nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například IČ).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vaší plnohodnotné účasti na akcích našim spolupracujícím osobám, zejména lektorům.

Každý účastník semináře může legitimně očekávat, že akce bude dokumentována a dokumentační fotografie či videa zveřejněny. Svým přihlášením a účastí na semináři tedy souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k propagačním účelům The MÚZY, z.s. Vždy jste oprávněni nám sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

Pokud jste již absolvovali seminář u určitého lektora, je naším oprávněným zájmem Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail zpřístupnit tomuto lektorovi, aby Vám mohl nabídnout účast na dalším svém semináři za účelem Vašeho dalšího navazujícího seberozvoje a vzdělávání. Vždy jste oprávněni nám sdělit, že si nepřejete, abychom Vaši e-mailovou adresu takto předávali.

  • VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li naším zákazníkem (účastníkem námi pořádaných akcí), Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili svou zákonnou povinnost vystavování a evidence daňových dokladů (zákonná povinnost).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

  • MARKETING

Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu.

Odběr našich obchodních sdělení můžete kdykoli ukončit jednoduchým e-mailem adresovaným na info@themuzy.cz s textem „Nechci emaily.“

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4. Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze členové neziskové organizace The MÚZY a přímí spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

5. Předávání dat mimo evropskou unii

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie, primárně na území České republiky.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@themuzy.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, tedy můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě do 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.

Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete jak rozsah zpracovávaných osobních údajů (například omezíte osobní údaje pouze na povinné údaje), tak účely zpracování (například souhlas původně udělený ke zpracování údajů pro účely účasti na Akci a zasílání novinek omezíte pouze na účel účasti na Akci, takže už Vám nebudeme zasílat novinky).

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své právo na přenositelnost a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě.

Máte také právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním přihlášky na akci potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce vašich osobních údajů je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15. 5. 2020